Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Autyzmem „IMPULS”

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

„IMPULS”

Tekst jednolity statutu przyjęty w dniu 17.11.2016 r

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „IMPULS”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.  Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą ”IMPULS”.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Ełku. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, jak również prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późń. zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

1. Ochrona, opieka i pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, a w szczególności osobom z autyzmem i spektrum autyzmu.

2. Wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

3. Prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności osób z autyzmem i spektrum autyzmu.

4. Pomoc rodzinom dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem i spektrum autyzmu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.

5. Organizowanie pomocy prawnej.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Prowadzenie działalności charytatywnej.

8. Promocja i organizowanie wolontariatu.

9. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Promocja i rozwijanie turystyki i krajoznawstwa.

11. Działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z autyzmem i spektrum autyzmu.

14. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

15. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

17. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

18. Działalność na rzecz likwidowania barier  w komunikowaniu się przez osoby niepełnosprawne.

19. Działalność na rzecz likwidowania barier technicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie społeczne.

20. Działalność na rzecz podnoszenia świadomości, tolerancji oraz wiedzy społeczeństwa z zakresu życia, funkcjonowania, schorzeń osób niepełnosprawnych w szczególności osób z autyzmem i spektrum autyzmu.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Utworzenie i prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci, młodzieży  i osób dorosłych.

2. Tworzenie i prowadzenie placówek wspierających edukację i rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i spektrum autyzmu oraz aktywizujących zawodowo osoby dorosłe z autyzmem i spektrum autyzmu.

3. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

4. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności osób z autyzmem i ze spektrum autyzmu.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej.

6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych.

7. Organizowanie i finansowanie szkoleń służących zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych terapeutów.

8. Organizowanie imprez i koncertów mających na celu promocję i wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.

9. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową.

10. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.

11. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.

12. Organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

13. Wspieranie, organizowanie, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jako alternatywa dla zachowań sprzyjających uzależnieniu.

14. Inicjowanie i popieranie wymiany z zagranicą osób i idei w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.

15. Organizowanie i prowadzenie klubów, zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

16. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób  niepełnosprawnych.

17. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych  oraz ich rodzin.

18. Gromadzenie i dystrybucja potrzebnych dzieciom, młodzieży oraz dorosłym  ubrań, książek, sprzętów, pomocy naukowych i innych materiałów.

19. Informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób autystycznych, propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.

§8a

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 94.99.Z
 2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z
 3. Działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – kod PKD 85.59.B
 5. Opieka dzienna nad dziećmi – kod PKD 88.91.Z
 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – kod PKD 82.30.Z
 7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – kod PKD 85.52.Z
 8. Działalność fizjoterapeutyczna – kod PKD 86.90.A
 9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z
 10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych –kod PKD 90.02.Z
 11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93.29.Z
 12. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
 13. Wychowanie przedszkolne – kod PKD 85.10.Z
 14. Szkoły podstawowe – kod PKD 85.20.Z
 15. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
  1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 94.99.Z
  2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z
  3. Działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z
  4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – kod PKD 85.59.B
  5. Opieka dzienna nad dziećmi – kod PKD 88.91.Z
  6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – kod PKD 82.30.Z
  7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – kod PKD 85.52.Z
  8. Działalność fizjoterapeutyczna – kod PKD 86.90.A
  9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z
  10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych –kod PKD 90.02.Z
  11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93.29.Z
  12. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
  13. Wychowanie przedszkolne – kod PKD 85.10.Z
  14. Szkoły podstawowe – kod PKD 85.20.Z 

                                                               § 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.). Dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. Szczegółowy zakres działalności regulowany będzie uchwałą Zarządu.                  

3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie                                                         Członków zwykłą większością głosów.

4. Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały  Zarządu Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie na wniosek poparty przez co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

3. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

4. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Regularnego płacenia składek.

4. Uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

5. Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 17

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członek wspierający i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są oni zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 19

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu- wykluczyć ze Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa następuje na skutek :

2.1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

2.2. Śmierci członka Stowarzyszenia.

2.3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2.5. Wykluczenia przez Zarząd z powodu :

2.5.1. Łamania Statutu.

2.5.2. Nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

2.5.3. Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez pół roku, po pisemnym                    upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek

2.5.4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.5.5. Na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów.

        § 20

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 20a

W sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych trudną sytuacją materialną lub zdarzeniem losowym, członek Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody Zarządu, może zmniejszyć o 50% wysokość składek członkowskich na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

§ 20b

Sprawy członkowskie nieuregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 23

1. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 10 minut po pierwszym terminie. Wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków

             § 24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję i udziela absolutorium dla Zarządu.

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną lub osobiście.

4. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzane za pomocą komunikatora internetowego, telekonferencji i innych dostępnych narzędzi technologicznych.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie statutu i jego zmian.

3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

7. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.

8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej będzie ustalana w drodze głosowania jawnego. Składka członkowska będzie równa dla wszystkich członków Stowarzyszenia i będzie płatna w równych ratach miesięcznych.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym: Prezesa, zastępcy Prezesa, sekretarza i dwóch członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

9. Przyjmowanie i skreślanie członków.

10. Ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 30

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

§ 31

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 32

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu spośród Prezesa, Zastępcy Prezesa lub Sekretarza.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 33

1. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek

o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu może dobrowolnie ustąpić z pełnionej funkcji. Wniosek o ustąpienie składa na ręce Zastępcy Prezesa.

3. Zastępca Prezesa pełni obowiązki Prezesa Zarządu do czasu wyboru nowego prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego  składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, z wyłączeniem z tego trybu Prezesa Stowarzyszenia.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego i dwóch członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

4. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej  ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Komisja Rewizyjna. Dokooptowana może być tylko jedna osoba.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 36

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.

2. Nie są skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia   publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich;

2. z darowizn, spadków, zapisów;

3. dochodów z własnej działalności statutowej;

4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem;

5. dotacji i ofiarności publicznej;

6. dochody z majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

§ 38

Zabrania się :

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 40

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 41

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa

o Stowarzyszeniach.